Klachtenregeling

Veduma Medisch Adviseurs zet zich in om haar diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Indien u vindt dat zij daarin is tekort geschoten, treft u onderstaand onze klachtenregeling aan. Deze procedure is bedoeld voor personen over wie door onze onderneming een medisch advies is of wordt uitgebracht, dan wel de belangenbehartiger van deze persoon.

1. Definitie klacht

Onze onderneming beschouwt als een klacht:

Iedere uiting van onvrede die betrekking heeft op het handelen van en/of de bejegening door een medewerker van Veduma die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

2. Indiening klacht

De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van onze onderneming en kan gestuurd worden naar:

Veduma Medisch Adviseurs
t.a.v. de Directie
Postbus 152, 5300 AD Zaltbommel
e-mail: info@veduma.nl

De schriftelijk klacht dient ondertekend te worden en moet de volgende elementen bevatten:

1. de naam, het adres en (eventueel) het e-mailadres van de klager
2. de dagtekening
3. de aard (behandeling of bejegening) en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht

De klacht dient in het Nederlands te zijn geschreven.

Als de klager minderjarig is, moet de klacht worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder of voogd.

3. Ontvangstbevestiging

De ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen bevestigd. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een schriftelijke en gemotiveerde reactie.

4. Geen verplichting tot klachtbehandeling

Veduma is niet verplicht een klacht te behandelen die betrekking heeft op een gedraging: 1. waarover reeds een klacht is ingediend
2. die langer dan een half jaar voor de indiending van de klacht heeft plaatsgevonden.

Tevens is Veduma niet verplicht een klacht te behandelen, wanneer blijkt dat het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

Wanneer Veduma een klacht niet in behandeling zal nemen, wordt dit binnen tien werkdagen aan de klager bericht.

5. Behandeling van de klacht

Veduma kan ter beoordeling of voor de afwikkeling van de klacht de klager om verdere informatie verzoeken. Als de klacht niet binnen tien werkdagen kan worden afgehandeld, ontvangt de klager hierover bericht en zal er een nieuwe termijn voor de afhandeling worden gesteld.

Veduma houdt een klachtenadministratie bij, zodat aan bevoegde instanties inzicht kan worden gegeven in het aantal klachten en de wijze van afhandeling. Binnen onze onderneming wordt iedere klacht intern besproken met het doel er lering uit te trekken.

Mocht de reactie volgens de klager niet naar wens zijn, dan zal de directie de klager wijzen op andere mogelijkheden van geschillenbeslechting.

6. Afsluiting van de klacht

Een klacht wordt afgesloten wanneer:
1. de klacht wordt ingetrokken door de klager
2. Na bemiddeling of overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen verdere behoefte bestaat om de klacht verder te behandelen

Nadat de klacht is afgehandeld, zal het oorspronkelijke klaagschrift alsmede een kopie van de schriftelijke reactie, voor een periode van twee jaren gearchiveerd worden

7. Privacy

Veduma draagt er zorg voor dat de stukken en gegevens die in het kader van de behandeling van een klacht zijn ingebracht en die betrekking hebben op de klager vertrouwelijk behandeld worden.

8. Datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 15 oktober 2018 en kan worden aangehaald als ‘klachtenregeling Veduma’.